Đồng phục FC 1987 tại Di Linh, Lâm Đồng

Đồng phục FC 1987 tại Di Linh, Lâm Đồng

ĐỒNG PHỤC FC 1987 TẠI DI LINH, LÂM ĐỒNG
ĐỒNG PHỤC FC 1987 TẠI DI LINH, LÂM ĐỒNG
ĐỒNG PHỤC FC 1987 TẠI DI LINH, LÂM ĐỒNG
ĐỒNG PHỤC FC 1987 TẠI DI LINH, LÂM ĐỒNG
ĐỒNG PHỤC FC 1987 TẠI DI LINH, LÂM ĐỒNG
MẶT TRƯỚC ĐỒNG PHỤC FC 1987 TẠI DI LINH, LÂM ĐỒNG
MẶT TRƯỚC ĐỒNG PHỤC FC 1987 TẠI DI LINH, LÂM ĐỒNG
MẶT SAU ĐỒNG PHỤC FC 1987 TẠI DI LINH, LÂM ĐỒNG
MẶT SAU ĐỒNG PHỤC FC 1987 TẠI DI LINH, LÂM ĐỒNG