Trung tâm PTQĐNT tại Nha Trang

Đồng phục đội bóng trung tâm PTQĐNT

ĐỒNG PHỤC ĐỘI BÓNG PTQĐNT
ĐỒNG PHỤC ĐỘI BÓNG PTQĐNT
ĐỒNG PHỤC ĐỘI BÓNG PTQĐNT
ĐỒNG PHỤC ĐỘI BÓNG PTQĐNT
ĐỒNG PHỤC ĐỘI BÓNG PTQĐNT
MẶT TRƯỚC ĐỒNG PHỤC ĐỘI BÓNG PTQĐNT
MẶT SAU ĐỒNG PHỤC ĐỘI BÓNG PTQĐNT
MẶT SAU ĐỒNG PHỤC ĐỘI BÓNG PTQĐNT