Đồng phục bóng chuyền của trường TH Kim Đồng – Châu Đức, BRVT

Đồng phục bóng chuyền của trường TH Kim Đồng – Châu Đức, BRVT

ĐỒNG PHỤC BÓNG CHUYỀN TRƯỜNG TH KIM ĐỒNG – CHÂU ĐỨC, BRVT
CHI TIẾT ĐỒNG PHỤC BÓNG CHUYỀN TRƯỜNG TH KIM ĐỒNG – CHÂU ĐỨC, BRVT
ĐỒNG PHỤC BÓNG CHUYỀN TRƯỜNG TH KIM ĐỒNG – CHÂU ĐỨC, BRVT
ĐỒNG PHỤC BÓNG CHUYỀN TRƯỜNG TH KIM ĐỒNG – CHÂU ĐỨC, BRVT
ĐỒNG PHỤC BÓNG CHUYỀN TRƯỜNG TH KIM ĐỒNG – CHÂU ĐỨC, BRVT
MẶT SAU ĐỒNG PHỤC BÓNG CHUYỀN TRƯỜNG TH KIM ĐỒNG – CHÂU ĐỨC, BRVT
LOGO ĐỒNG PHỤC BÓNG CHUYỀN TRƯỜNG TH KIM ĐỒNG – CHÂU ĐỨC, BRVT